ZSP Czepielowice

ZADANIA I CELE PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJW ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Świetlica szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach czynna jest w godzinach 7:00 – 15:00 w dwóch budynkach szkolnych tj. Kościerzycach i Czepielowicach.
Nasi nauczyciele świetlicy szkolnej prowadzą zajęcia w sposób urozmaicony i dostosowany do potencjału i możliwości dzieci. Dążą, aby były one formą odpoczynku i przestrzeni czasu wolnego od zajęć szkolnych, a jednocześnie pobudzały dzieci do dalszego samokształcenia i rozwoju, jak również rozwijania zainteresowań i pasji.

Zadania świetlicy: ·

- Zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa.
- Tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci. ·
- Rozwijanie zainteresowań intelektualnych, wrażliwości i aktywności twórczej dzieci. ·
- Pomoc dzieciom w wyrównywaniu braków oraz z trudnościami w nauce. ·
- Przestrzeganie Praw Dziecka i Praw Ucznia oraz upowszechnienie wiedzy o tych prawach. ·
- Ukazanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i higieny osobistej. ·
- Zapewnienie wychowankom aktywnego wypoczynku, dbanie o rozwój fizyczny dzieci. ·
- Kształtowanie kulturalnej postawy wobec drugiego człowieka i środowiska. ·
- Współpraca z rodzicami, wychowawcami i specjalistami.

Cele dydaktyczne:

- Rozwijanie procesów poznawczych dziecka tj.: myślenie, mowa, uwaga, spostrzegawczość itp.
- Przekazywanie wiadomości na temat tradycji narodowych.
- Zapoznanie dzieci z otaczającym światem oraz normami obowiązującymi w społeczeństwie.
- Wprowadzenie różnorodnych zabaw: dydaktycznych, ruchowych, twórczych, tematycznych itp.
- Przekazywanie wiadomości na temat kultury osobistej dziecka.
- Przekazywanie wiadomości dotyczących profilaktyki zdrowotnej.
- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej, konkursy
   recytatorskie i czytelnicze.
- Motywowanie i aktywizowanie uczniów mające na celu podniesienie jakości i zainteresowania edukacją
  matematyczną, przyrodniczą i informatyczną.
- Wzbogacenie wiedzy dzieci w zakresie posługiwania się komputerem oraz zapoznanie z zasadami
  bezpiecznego korzystania z mediów społecznych.

Cele wychowawczo-opiekuńcze:

- Przestrzeganie zasad zachowania się w szkole, świetlicy.
- Kształtowanie u uczniów postawy sprzyjającej ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. ·
- Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także
  postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
- Integracja zespołu świetlicowego, kształtowanie kompetencji społecznych, szczególnie tych związanych ze
  współdziałaniem oraz komunikacją.
- Wspieranie działań edukacyjnych szkoły poprzez włączenie się w realizowany plan pracy szkoły.
- Wdrażanie wychowanków do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy.
- Dbanie o bezpieczeństwo.
- Zwiększenie poczucia własnej wartości dziecka i wiary w siebie.
- Kształtowanie prawidłowej postawy dziecka i sprawności fizycznej. ·
- Kształtowanie sprawności manualnej w zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych, ruchowych,
  grach i zabawach.

Szkoła