KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI
W RAMACH PROJEKTU
"SZKOŁA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH" 

"Było sobie drzewo..." - konkurs na projekt okładki

REGULAMIN KONKURSU
Informacja Wójta Gminy Lubsza
 dotycząca wsparcia 
dla rodzin, które mają trudności
 w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo - wychowawczej

Zespół 
Szkolno-Przedszkolny 
w Czepielowicach

realizuje projekt 
nr RPOP.09.01.01-16-0012/18 
,,Ścieżka do sukcesu – rozwój kompetencji uczniów w Gminie Lubsza” 
Projekt współfinansowany ze środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Celem projektu jest: 
- wzrost kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy, wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów poprzez udział w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu,
  -podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli biorących udział w projekcie, 
- doposażenie bazy dydaktycznej szkół biorących udział w projekcie.  
Dofinansowanie projektu 
z UE
: 855 110,62 zł

ZDALNA SZKOŁA +

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu 
Działanie 1.1 
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach pn. Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Czytaj więcej

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego  

Dofinansowanie projektu z UE:
56.700,00złOd 1 kwietnia 2020r. wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Gmina Lubsza po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 56.700,00 zł jako dotację z Ministerstwa Cyfryzacji.

Za otrzymane środki zostało zakupionych 21 notebooków z oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania.

 Zakupiony w ramach projektu sprzęt został przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowicach.

Planowanym efektem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie zdalnego nauczania.

Celem projektu jest stworzenie warunków technicznych dla uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

OFERTA EDUKACYJNA DLA 8 KLASY

Zespoł Szkół Ekonomicznych w Brzegu - oferta edukacyjna